RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:

MED - ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Górna 24

2. Od 25 maja 2018 r działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:

iod@med-zone.pl

w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MED - ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Górna 24 oraz zabezpieczenia mienia na podstawie

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

6. Okres przechowywania danych:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat

7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie MED - ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Górna 24 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MED - ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Górna 24

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca dni zapis jest automatycznie nadpisywany.